NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 18:13-28

18:13 kai <2532> hgagon <71> (5627) prov <4314> annan <452> prwton <4412> hn <1510> (5713) gar <1063> penyerov <3995> tou <3588> kaiafa <2533> ov <3739> hn <1510> (5713) arciereuv <749> tou <3588> eniautou <1763> ekeinou <1565>

18:14 hn <1510> (5713) de <1161> kaiafav <2533> o <3588> sumbouleusav <4823> (5660) toiv <3588> ioudaioiv <2453> oti <3754> sumferei <4851> (5719) ena <1520> anyrwpon <444> apoyanein <599> (5629) uper <5228> tou <3588> laou <2992>

18:15 hkolouyei <190> (5707) de <1161> tw <3588> ihsou <2424> simwn <4613> petrov <4074> kai <2532> allov <243> mayhthv <3101> o <3588> de <1161> mayhthv <3101> ekeinov <1565> hn <1510> (5713) gnwstov <1110> tw <3588> arcierei <749> kai <2532> suneishlyen <4897> (5627) tw <3588> ihsou <2424> eiv <1519> thn <3588> aulhn <833> tou <3588> arcierewv <749>

18:16 o <3588> de <1161> petrov <4074> eisthkei <2476> (5715) prov <4314> th <3588> yura <2374> exw <1854> exhlyen <1831> (5627) oun <3767> o <3588> mayhthv <3101> o <3588> allov <243> o <3588> gnwstov <1110> tou <3588> arcierewv <749> kai <2532> eipen <2036> (5627) th <3588> yurwrw <2377> kai <2532> eishgagen <1521> (5627) ton <3588> petron <4074>

18:17 legei <3004> (5719) oun <3767> tw <3588> petrw <4074> h <3588> paidiskh <3814> h <3588> yurwrov <2377> mh <3361> kai <2532> su <4771> ek <1537> twn <3588> mayhtwn <3101> ei <1510> (5748) tou <3588> anyrwpou <444> toutou <5127> legei <3004> (5719) ekeinov <1565> ouk <3756> eimi <1510> (5748)

18:18 eisthkeisan <2476> (5715) de <1161> oi <3588> douloi <1401> kai <2532> oi <3588> uphretai <5257> anyrakian <439> pepoihkotev <4160> (5761) oti <3754> qucov <5592> hn <1510> (5713) kai <2532> eyermainonto <2328> (5711) hn <1510> (5713) de <1161> kai <2532> o <3588> petrov <4074> met <3326> autwn <846> estwv <2476> (5761) kai <2532> yermainomenov <2328> (5734)

18:19 o <3588> oun <3767> arciereuv <749> hrwthsen <2065> (5656) ton <3588> ihsoun <2424> peri <4012> twn <3588> mayhtwn <3101> autou <846> kai <2532> peri <4012> thv <3588> didachv <1322> autou <846>

18:20 apekriyh <611> (5662) autw <846> ihsouv <2424> egw <1473> parrhsia <3954> lelalhka <2980> (5758) tw <3588> kosmw <2889> egw <1473> pantote <3842> edidaxa <1321> (5656) en <1722> sunagwgh <4864> kai <2532> en <1722> tw <3588> ierw <2411> opou <3699> pantev <3956> oi <3588> ioudaioi <2453> sunercontai <4905> (5736) kai <2532> en <1722> kruptw <2927> elalhsa <2980> (5656) ouden <3762>

18:21 ti <5101> me <3165> erwtav <2065> (5719) erwthson <2065> (5657) touv <3588> akhkootav <191> (5756) ti <5101> elalhsa <2980> (5656) autoiv <846> ide <1492> (5657) outoi <3778> oidasin <1492> (5758) a <3739> eipon <2036> (5627) egw <1473>

18:22 tauta <5023> de <1161> autou <846> eipontov <2036> (5631) eiv <1520> paresthkwv <3936> (5761) twn <3588> uphretwn <5257> edwken <1325> (5656) rapisma <4475> tw <3588> ihsou <2424> eipwn <2036> (5631) outwv <3779> apokrinh <611> (5736) tw <3588> arcierei <749>

18:23 apekriyh <611> (5662) autw <846> ihsouv <2424> ei <1487> kakwv <2560> elalhsa <2980> (5656) marturhson <3140> (5657) peri <4012> tou <3588> kakou <2556> ei <1487> de <1161> kalwv <2573> ti <5101> me <3165> dereiv <1194> (5719)

18:24 apesteilen <649> (5656) oun <3767> auton <846> o <3588> annav <452> dedemenon <1210> (5772) prov <4314> kaiafan <2533> ton <3588> arcierea <749>

18:25 hn <1510> (5713) de <1161> simwn <4613> petrov <4074> estwv <2476> (5761) kai <2532> yermainomenov <2328> (5734) eipon <2036> (5627) oun <3767> autw <846> mh <3361> kai <2532> su <4771> ek <1537> twn <3588> mayhtwn <3101> autou <846> ei <1510> (5748) hrnhsato <720> (5662) ekeinov <1565> kai <2532> eipen <2036> (5627) ouk <3756> eimi <1510> (5748)

18:26 legei <3004> (5719) eiv <1520> ek <1537> twn <3588> doulwn <1401> tou <3588> arcierewv <749> suggenhv <4773> wn <1510> (5752) ou <3739> apekoqen <609> (5656) petrov <4074> to <3588> wtion <5621> ouk <3756> egw <1473> se <4571> eidon <1492> (5627) en <1722> tw <3588> khpw <2779> met <3326> autou <846>

18:27 palin <3825> oun <3767> hrnhsato <720> (5662) petrov <4074> kai <2532> euyewv <2112> alektwr <220> efwnhsen <5455> (5656)

18:28 agousin <71> (5719) oun <3767> ton <3588> ihsoun <2424> apo <575> tou <3588> kaiafa <2533> eiv <1519> to <3588> praitwrion <4232> hn <1510> (5713) de <1161> prwi <4404> kai <2532> autoi <846> ouk <3756> eishlyon <1525> (5627) eiv <1519> to <3588> praitwrion <4232> ina <2443> mh <3361> mianywsin <3392> (5686) alla <235> fagwsin <5315> (5632) to <3588> pasca <3957>TIP #11: Use Fonts Page to download/install fonts if Greek or Hebrew texts look funny. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org