NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 18:13-14

18:13 kai <2532> hgagon <71> (5627) prov <4314> annan <452> prwton <4412> hn <1510> (5713) gar <1063> penyerov <3995> tou <3588> kaiafa <2533> ov <3739> hn <1510> (5713) arciereuv <749> tou <3588> eniautou <1763> ekeinou <1565>

18:14 hn <1510> (5713) de <1161> kaiafav <2533> o <3588> sumbouleusav <4823> (5660) toiv <3588> ioudaioiv <2453> oti <3754> sumferei <4851> (5719) ena <1520> anyrwpon <444> apoyanein <599> (5629) uper <5228> tou <3588> laou <2992>

John 18:24

18:24 apesteilen <649> (5656) oun <3767> auton <846> o <3588> annav <452> dedemenon <1210> (5772) prov <4314> kaiafan <2533> ton <3588> arcierea <749>

John 18:28

18:28 agousin <71> (5719) oun <3767> ton <3588> ihsoun <2424> apo <575> tou <3588> kaiafa <2533> eiv <1519> to <3588> praitwrion <4232> hn <1510> (5713) de <1161> prwi <4404> kai <2532> autoi <846> ouk <3756> eishlyon <1525> (5627) eiv <1519> to <3588> praitwrion <4232> ina <2443> mh <3361> mianywsin <3392> (5686) alla <235> fagwsin <5315> (5632) to <3588> pasca <3957>TIP #14: Use the Universal Search Box for either chapter, verse, references or word searches or Strong Numbers. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org