NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 16:25

16:25 tauta <5023> en <1722> paroimiaiv <3942> lelalhka <2980> (5758) umin <5213> ercetai <2064> (5736) wra <5610> ote <3753> ouketi <3765> en <1722> paroimiaiv <3942> lalhsw <2980> (5692) umin <5213> alla <235> parrhsia <3954> peri <4012> tou <3588> patrov <3962> apaggelw <518> (5692) umin <5213>

John 16:29

16:29 legousin <3004> (5719) oi <3588> mayhtai <3101> autou <846> ide <1492> (5657) nun <3568> en <1722> parrhsia <3954> laleiv <2980> (5719) kai <2532> paroimian <3942> oudemian <3762> legeiv <3004> (5719)TIP #13: Chapter View to explore chapters; Verse View for analyzing verses; Passage View for displaying list of verses. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org