NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 15:5-7

15:5 egw <1473> eimi <1510> (5748) h <3588> ampelov <288> umeiv <5210> ta <3588> klhmata <2814> o <3588> menwn <3306> (5723) en <1722> emoi <1698> kagw <2504> en <1722> autw <846> outov <3778> ferei <5342> (5719) karpon <2590> polun <4183> oti <3754> cwriv <5565> emou <1700> ou <3756> dunasye <1410> (5736) poiein <4160> (5721) ouden <3762>

15:6 ean <1437> mh <3361> tiv <5100> menh <3306> (5725) en <1722> emoi <1698> eblhyh <906> (5681) exw <1854> wv <5613> to <3588> klhma <2814> kai <2532> exhranyh <3583> (5681) kai <2532> sunagousin <4863> (5719) auta <846> kai <2532> eiv <1519> to <3588> pur <4442> ballousin <906> (5719) kai <2532> kaietai <2545> (5743)

15:7 ean <1437> meinhte <3306> (5661) en <1722> emoi <1698> kai <2532> ta <3588> rhmata <4487> mou <3450> en <1722> umin <5213> meinh <3306> (5661) o <3739> ean <1437> yelhte <2309> (5725) aithsasye <154> (5669) kai <2532> genhsetai <1096> (5695) umin <5213>TIP #15: To dig deeper, please read related articles at bible.org (via Articles Tab). [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org