NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 15:16

15:16 ouc <3756> umeiv <5210> me <3165> exelexasye <1586> (5668) all <235> egw <1473> exelexamhn <1586> (5668) umav <5209> kai <2532> eyhka <5087> (5656) umav <5209> ina <2443> umeiv <5210> upaghte <5217> (5725) kai <2532> karpon <2590> ferhte <5342> (5725) kai <2532> o <3588> karpov <2590> umwn <5216> menh <3306> (5725) ina <2443> o <3739> ti <5100> an <302> aithshte <154> (5661) ton <3588> patera <3962> en <1722> tw <3588> onomati <3686> mou <3450> dw <1325> (5632) umin <5213>

John 15:19

15:19 ei <1487> ek <1537> tou <3588> kosmou <2889> hte <1510> (5713) o <3588> kosmov <2889> an <302> to <3588> idion <2398> efilei <5368> (5707) oti <3754> de <1161> ek <1537> tou <3588> kosmou <2889> ouk <3756> este <1510> (5748) all <235> egw <1473> exelexamhn <1586> (5668) umav <5209> ek <1537> tou <3588> kosmou <2889> dia <1223> touto <5124> misei <3404> (5719) umav <5209> o <3588> kosmov <2889>TIP #17: Navigate the Study Dictionary using word-wheel index or search box. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org