NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 13:2

13:2 kai <2532> deipnou <1173> ginomenou <1096> (5740) tou <3588> diabolou <1228> hdh <2235> beblhkotov <906> (5761) eiv <1519> thn <3588> kardian <2588> ina <2443> paradoi <3860> (5632) auton <846> ioudav <2455> simwnov <4613> iskariwthv <2469>

John 13:26

13:26 apokrinetai <611> (5736) oun <3767> [o] <3588> ihsouv <2424> ekeinov <1565> estin <1510> (5748) w <3739> egw <1473> baqw <911> (5692) to <3588> qwmion <5596> kai <2532> dwsw <1325> (5692) autw <846> baqav <911> (5660) oun <3767> [to] <3588> qwmion <5596> lambanei <2983> (5719) kai <2532> didwsin <1325> (5719) iouda <2455> simwnov <4613> iskariwtou <2469>TIP #19: Use the Study Dictionary to learn and to research all aspects of 20,000+ terms/words. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org