NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 11:49-50

11:49 eiv <1520> de <1161> tiv <5100> ex <1537> autwn <846> kaiafav <2533> arciereuv <749> wn <1510> (5752) tou <3588> eniautou <1763> ekeinou <1565> eipen <2036> (5627) autoiv <846> umeiv <5210> ouk <3756> oidate <1492> (5758) ouden <3762>

11:50 oude <3761> logizesye <3049> (5736) oti <3754> sumferei <4851> (5719) umin <5213> ina <2443> eiv <1520> anyrwpov <444> apoyanh <599> (5632) uper <5228> tou <3588> laou <2992> kai <2532> mh <3361> olon <3650> to <3588> eynov <1484> apolhtai <622> (5643)TIP #17: Navigate the Study Dictionary using word-wheel index or search box. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org