NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 11:3-16

11:3 apesteilan <649> (5656) oun <3767> ai <3588> adelfai <79> prov <4314> auton <846> legousai <3004> (5723) kurie <2962> ide <1492> (5657) on <3739> fileiv <5368> (5719) asyenei <770> (5719)

11:4 akousav <191> (5660) de <1161> o <3588> ihsouv <2424> eipen <2036> (5627) auth <3778> h <3588> asyeneia <769> ouk <3756> estin <1510> (5748) prov <4314> yanaton <2288> all <235> uper <5228> thv <3588> doxhv <1391> tou <3588> yeou <2316> ina <2443> doxasyh <1392> (5686) o <3588> uiov <5207> tou <3588> yeou <2316> di <1223> authv <846>

11:5 hgapa <25> (5707) de <1161> o <3588> ihsouv <2424> thn <3588> maryan <3136> kai <2532> thn <3588> adelfhn <79> authv <846> kai <2532> ton <3588> lazaron <2976>

11:6 wv <5613> oun <3767> hkousen <191> (5656) oti <3754> asyenei <770> (5719) tote <5119> men <3303> emeinen <3306> (5656) en <1722> w <3739> hn <1510> (5713) topw <5117> duo <1417> hmerav <2250>

11:7 epeita <1899> meta <3326> touto <5124> legei <3004> (5719) toiv <3588> mayhtaiv <3101> agwmen <71> (5725) eiv <1519> thn <3588> ioudaian <2449> palin <3825>

11:8 legousin <3004> (5719) autw <846> oi <3588> mayhtai <3101> rabbi <4461> nun <3568> ezhtoun <2212> (5707) se <4571> liyasai <3034> (5658) oi <3588> ioudaioi <2453> kai <2532> palin <3825> upageiv <5217> (5719) ekei <1563>

11:9 apekriyh <611> (5662) ihsouv <2424> ouci <3780> dwdeka <1427> wrai <5610> eisin <1510> (5748) thv <3588> hmerav <2250> ean <1437> tiv <5100> peripath <4043> (5725) en <1722> th <3588> hmera <2250> ou <3756> proskoptei <4350> (5719) oti <3754> to <3588> fwv <5457> tou <3588> kosmou <2889> toutou <5127> blepei <991> (5719)

11:10 ean <1437> de <1161> tiv <5100> peripath <4043> (5725) en <1722> th <3588> nukti <3571> proskoptei <4350> (5719) oti <3754> to <3588> fwv <5457> ouk <3756> estin <1510> (5748) en <1722> autw <846>

11:11 tauta <5023> eipen <2036> (5627) kai <2532> meta <3326> touto <5124> legei <3004> (5719) autoiv <846> lazarov <2976> o <3588> filov <5384> hmwn <2257> kekoimhtai <2837> (5769) alla <235> poreuomai <4198> (5736) ina <2443> exupnisw <1852> (5661) auton <846>

11:12 eipan <3004> (5627) oun <3767> oi <3588> mayhtai <3101> autw <846> kurie <2962> ei <1487> kekoimhtai <2837> (5769) swyhsetai <4982> (5701)

11:13 eirhkei <2046> (5715) de <1161> o <3588> ihsouv <2424> peri <4012> tou <3588> yanatou <2288> autou <846> ekeinoi <1565> de <1161> edoxan <1380> (5656) oti <3754> peri <4012> thv <3588> koimhsewv <2838> tou <3588> upnou <5258> legei <3004> (5719)

11:14 tote <5119> oun <3767> eipen <2036> (5627) autoiv <846> o <3588> ihsouv <2424> parrhsia <3954> lazarov <2976> apeyanen <599> (5627)

11:15 kai <2532> cairw <5463> (5719) di <1223> umav <5209> ina <2443> pisteushte <4100> (5661) oti <3754> ouk <3756> hmhn <1510> (5713) ekei <1563> alla <235> agwmen <71> (5725) prov <4314> auton <846>

11:16 eipen <2036> (5627) oun <3767> ywmav <2381> o <3588> legomenov <3004> (5746) didumov <1324> toiv <3588> summayhtaiv <4827> agwmen <71> (5725) kai <2532> hmeiv <2249> ina <2443> apoyanwmen <599> (5632) met <3326> autou <846>TIP #07: Use the Discovery Box to further explore word(s) and verse(s). [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org