NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 11:3

11:3 apesteilan <649> (5656) oun <3767> ai <3588> adelfai <79> prov <4314> auton <846> legousai <3004> (5723) kurie <2962> ide <1492> (5657) on <3739> fileiv <5368> (5719) asyenei <770> (5719)

John 11:14

11:14 tote <5119> oun <3767> eipen <2036> (5627) autoiv <846> o <3588> ihsouv <2424> parrhsia <3954> lazarov <2976> apeyanen <599> (5627)

John 11:17

11:17 elywn <2064> (5631) oun <3767> o <3588> ihsouv <2424> euren <2147> (5627) auton <846> tessarav <5064> hdh <2235> hmerav <2250> econta <2192> (5723) en <1722> tw <3588> mnhmeiw <3419>

John 11:43-44

11:43 kai <2532> tauta <5023> eipwn <2036> (5631) fwnh <5456> megalh <3173> ekraugasen <2905> (5656) lazare <2976> deuro <1204> (5773) exw <1854>

11:44 exhlyen <1831> (5627) o <3588> teynhkwv <2348> (5761) dedemenov <1210> (5772) touv <3588> podav <4228> kai <2532> tav <3588> ceirav <5495> keiriaiv <2750> kai <2532> h <3588> oqiv <3799> autou <846> soudariw <4676> periededeto <4019> (5718) legei <3004> (5719) [o] <3588> ihsouv <2424> autoiv <846> lusate <3089> (5657) auton <846> kai <2532> afete <863> (5628) auton <846> upagein <5217> (5721)TIP #06: On Bible View and Passage View, drag the yellow bar to adjust your screen. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org