NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 10:23-38

10:23 kai <2532> periepatei <4043> (5707) [o] <3588> ihsouv <2424> en <1722> tw <3588> ierw <2411> en <1722> th <3588> stoa <4745> tou <3588> solomwnov <4672>

10:24 ekuklwsan <2944> (5656) oun <3767> auton <846> oi <3588> ioudaioi <2453> kai <2532> elegon <3004> (5707) autw <846> ewv <2193> pote <4219> thn <3588> quchn <5590> hmwn <2257> aireiv <142> (5719) ei <1487> su <4771> ei <1510> (5748) o <3588> cristov <5547> eipon <3004> (5628) hmin <2254> parrhsia <3954>

10:25 apekriyh <611> (5662) autoiv <846> [o] <3588> ihsouv <2424> eipon <2036> (5627) umin <5213> kai <2532> ou <3756> pisteuete <4100> (5719) ta <3588> erga <2041> a <3739> egw <1473> poiw <4160> (5719) en <1722> tw <3588> onomati <3686> tou <3588> patrov <3962> mou <3450> tauta <5023> marturei <3140> (5719) peri <4012> emou <1700>

10:26 alla <235> umeiv <5210> ou <3756> pisteuete <4100> (5719) oti <3754> ouk <3756> este <1510> (5748) ek <1537> twn <3588> probatwn <4263> twn <3588> emwn <1699>

10:27 ta <3588> probata <4263> ta <3588> ema <1699> thv <3588> fwnhv <5456> mou <3450> akouousin <191> (5719) kagw <2504> ginwskw <1097> (5719) auta <846> kai <2532> akolouyousin <190> (5719) moi <3427>

10:28 kagw <2504> didwmi <1325> (5719) autoiv <846> zwhn <2222> aiwnion <166> kai <2532> ou <3756> mh <3361> apolwntai <622> (5643) eiv <1519> ton <3588> aiwna <165> kai <2532> ouc <3756> arpasei <726> (5692) tiv <5100> auta <846> ek <1537> thv <3588> ceirov <5495> mou <3450>

10:29 o <3588> pathr <3962> mou <3450> o <3588> dedwken <1325> (5758) moi <3427> pantwn <3956> meizon <3173> estin <1510> (5748) kai <2532> oudeiv <3762> dunatai <1410> (5736) arpazein <726> (5721) ek <1537> thv <3588> ceirov <5495> tou <3588> patrov <3962>

10:30 egw <1473> kai <2532> o <3588> pathr <3962> en <1520> esmen <1510> (5748)

10:31 ebastasan <941> (5656) palin <3825> liyouv <3037> oi <3588> ioudaioi <2453> ina <2443> liyaswsin <3034> (5661) auton <846>

10:32 apekriyh <611> (5662) autoiv <846> o <3588> ihsouv <2424> polla <4183> erga <2041> edeixa <1166> (5656) umin <5213> kala <2570> ek <1537> tou <3588> patrov <3962> dia <1223> poion <4169> autwn <846> ergon <2041> eme <1691> liyazete <3034> (5719)

10:33 apekriyhsan <611> (5662) autw <846> oi <3588> ioudaioi <2453> peri <4012> kalou <2570> ergou <2041> ou <3756> liyazomen <3034> (5719) se <4571> alla <235> peri <4012> blasfhmiav <988> kai <2532> oti <3754> su <4771> anyrwpov <444> wn <1510> (5752) poieiv <4160> (5719) seauton <4572> yeon <2316>

10:34 apekriyh <611> (5662) autoiv <846> [o] <3588> ihsouv <2424> ouk <3756> estin <1510> (5748) gegrammenon <1125> (5772) en <1722> tw <3588> nomw <3551> umwn <5216> oti <3754> egw <1473> eipa <2036> (5656) yeoi <2316> este <1510> (5748)

10:35 ei <1487> ekeinouv <1565> eipen <2036> (5627) yeouv <2316> prov <4314> ouv <3739> o <3588> logov <3056> tou <3588> yeou <2316> egeneto <1096> (5633) kai <2532> ou <3756> dunatai <1410> (5736) luyhnai <3089> (5683) h <3588> grafh <1124>

10:36 on <3739> o <3588> pathr <3962> hgiasen <37> (5656) kai <2532> apesteilen <649> (5656) eiv <1519> ton <3588> kosmon <2889> umeiv <5210> legete <3004> (5719) oti <3754> blasfhmeiv <987> (5719) oti <3754> eipon <2036> (5627) uiov <5207> tou <3588> yeou <2316> eimi <1510> (5748)

10:37 ei <1487> ou <3756> poiw <4160> (5719) ta <3588> erga <2041> tou <3588> patrov <3962> mou <3450> mh <3361> pisteuete <4100> (5720) moi <3427>

10:38 ei <1487> de <1161> poiw <4160> (5719) kan <2579> emoi <1698> mh <3361> pisteuhte <4100> (5725) toiv <3588> ergoiv <2041> pisteuete <4100> (5720) ina <2443> gnwte <1097> (5632) kai <2532> ginwskhte <1097> (5725) oti <3754> en <1722> emoi <1698> o <3588> pathr <3962> kagw <2504> en <1722> tw <3588> patri <3962>TIP #11: Use Fonts Page to download/install fonts if Greek or Hebrew texts look funny. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org