NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 1:14-16

1:14 kai <2532> o <3588> logov <3056> sarx <4561> egeneto <1096> (5633) kai <2532> eskhnwsen <4637> (5656) en <1722> hmin <2254> kai <2532> eyeasameya <2300> (5662) thn <3588> doxan <1391> autou <846> doxan <1391> wv <5613> monogenouv <3439> para <3844> patrov <3962> plhrhv <4134> caritov <5485> kai <2532> alhyeiav <225>

1:15 iwannhv <2491> marturei <3140> (5719) peri <4012> autou <846> kai <2532> kekragen <2896> (5754) legwn <3004> (5723) outov <3778> hn <1510> (5713) o <3588> eipwn <3004> (5631) o <3588> opisw <3694> mou <3450> ercomenov <2064> (5740) emprosyen <1715> mou <3450> gegonen <1096> (5754) oti <3754> prwtov <4413> mou <3450> hn <1510> (5713)

1:16 oti <3754> ek <1537> tou <3588> plhrwmatov <4138> autou <846> hmeiv <2249> pantev <3956> elabomen <2983> (5627) kai <2532> carin <5485> anti <473> caritov <5485>TIP #14: Use the Universal Search Box for either chapter, verse, references or word searches or Strong Numbers. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org