NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

James 5:7-8

5:7 makroyumhsate <3114> (5657) oun <3767> adelfoi <80> ewv <2193> thv <3588> parousiav <3952> tou <3588> kuriou <2962> idou <2400> (5628) o <3588> gewrgov <1092> ekdecetai <1551> (5736) ton <3588> timion <5093> karpon <2590> thv <3588> ghv <1093> makroyumwn <3114> (5723) ep <1909> autw <846> ewv <2193> labh <2983> (5632) proimon <4406> kai <2532> oqimon <3797>

5:8 makroyumhsate <3114> (5657) kai <2532> umeiv <5210> sthrixate <4741> (5657) tav <3588> kardiav <2588> umwn <5216> oti <3754> h <3588> parousia <3952> tou <3588> kuriou <2962> hggiken <1448> (5758)TIP #05: Try Double Clicking on any word for instant search. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org