NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

James 5:16-18

5:16 exomologeisye <1843> (5732) oun <3767> allhloiv <240> tav <3588> amartiav <266> kai <2532> proseucesye <4336> (5737) uper <5228> allhlwn <240> opwv <3704> iayhte <2390> (5686) polu <4183> iscuei <2480> (5719) dehsiv <1162> dikaiou <1342> energoumenh <1754> (5734)

5:17 hliav <2243> anyrwpov <444> hn <1510> (5713) omoiopayhv <3663> hmin <2254> kai <2532> proseuch <4335> proshuxato <4336> (5662) tou <3588> mh <3361> brexai <1026> (5658) kai <2532> ouk <3756> ebrexen <1026> (5656) epi <1909> thv <3588> ghv <1093> eniautouv <1763> treiv <5140> kai <2532> mhnav <3376> ex <1803>

5:18 kai <2532> palin <3825> proshuxato <4336> (5662) kai <2532> o <3588> ouranov <3772> ueton <5205> edwken <1325> (5656) kai <2532> h <3588> gh <1093> eblasthsen <985> (5656) ton <3588> karpon <2590> authv <846>TIP #19: Use the Study Dictionary to learn and to research all aspects of 20,000+ terms/words. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org