NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

James 4:11-12

4:11 mh <3361> katalaleite <2635> (5720) allhlwn <240> adelfoi <80> o <3588> katalalwn <2635> (5723) adelfou <80> h <2228> krinwn <2919> (5723) ton <3588> adelfon <80> autou <846> katalalei <2635> (5719) nomou <3551> kai <2532> krinei <2919> (5719) nomon <3551> ei <1487> de <1161> nomon <3551> krineiv <2919> (5719) ouk <3756> ei <1510> (5748) poihthv <4163> nomou <3551> alla <235> krithv <2923>

4:12 eiv <1520> estin <1510> (5748) nomoyethv <3550> kai <2532> krithv <2923> o <3588> dunamenov <1410> (5740) swsai <4982> (5658) kai <2532> apolesai <622> (5658) su <4771> de <1161> tiv <5101> ei <1510> (5748) o <3588> krinwn <2919> (5723) ton <3588> plhsion <4139>TIP #04: Try using range (OT and NT) to better focus your searches. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org