NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Hebrews 9:2-4

9:2 skhnh <4633> gar <1063> kateskeuasyh <2680> (5681) h <3588> prwth <4413> en <1722> h <3739> h <3588> te <5037> lucnia <3087> kai <2532> h <3588> trapeza <5132> kai <2532> h <3588> proyesiv <4286> twn <3588> artwn <740> htiv <3748> legetai <3004> (5743) agia <39>

9:3 meta <3326> de <1161> to <3588> deuteron <1208> katapetasma <2665> skhnh <4633> h <3588> legomenh <3004> (5746) agia <39> agiwn <39>

9:4 crusoun <5552> ecousa <2192> (5723) yumiathrion <2369> kai <2532> thn <3588> kibwton <2787> thv <3588> diayhkhv <1242> perikekalummenhn <4028> (5772) pantoyen <3840> crusiw <5553> en <1722> h <3739> stamnov <4713> crush <5552> ecousa <2192> (5723) to <3588> manna <3131> kai <2532> h <3588> rabdov <4464> aarwn <2> h <3588> blasthsasa <985> (5660) kai <2532> ai <3588> plakev <4109> thv <3588> diayhkhv <1242>TIP #01: Welcome to the NEXT Bible Web Interface and Study System!! [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org