NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Hebrews 7:24-28

7:24 o <3588> de <1161> dia <1223> to <3588> menein <3306> (5721) auton <846> eiv <1519> ton <3588> aiwna <165> aparabaton <531> ecei <2192> (5719) thn <3588> ierwsunhn <2420>

7:25 oyen <3606> kai <2532> swzein <4982> (5721) eiv <1519> to <3588> pantelev <3838> dunatai <1410> (5736) touv <3588> prosercomenouv <4334> (5740) di <1223> autou <846> tw <3588> yew <2316> pantote <3842> zwn <2198> (5723) eiv <1519> to <3588> entugcanein <1793> (5721) uper <5228> autwn <846>

7:26 toioutov <5108> gar <1063> hmin <2254> [kai] <2532> eprepen <4241> (5707) arciereuv <749> osiov <3741> akakov <172> amiantov <283> kecwrismenov <5563> (5772) apo <575> twn <3588> amartwlwn <268> kai <2532> uqhloterov <5308> twn <3588> ouranwn <3772> genomenov <1096> (5637)

7:27 ov <3739> ouk <3756> ecei <2192> (5719) kay <2596> hmeran <2250> anagkhn <318> wsper <5618> oi <3588> arciereiv <749> proteron <4386> uper <5228> twn <3588> idiwn <2398> amartiwn <266> yusiav <2378> anaferein <399> (5721) epeita <1899> twn <3588> tou <3588> laou <2992> touto <5124> gar <1063> epoihsen <4160> (5656) efapax <2178> eauton <1438> anenegkav <399> (5660)

7:28 o <3588> nomov <3551> gar <1063> anyrwpouv <444> kayisthsin <2525> (5719) arciereiv <749> econtav <2192> (5723) asyeneian <769> o <3588> logov <3056> de <1161> thv <3588> orkwmosiav <3728> thv <3588> meta <3326> ton <3588> nomon <3551> uion <5207> eiv <1519> ton <3588> aiwna <165> teteleiwmenon <5048> (5772)TIP #07: Use the Discovery Box to further explore word(s) and verse(s). [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org