NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Hebrews 6:17-20

6:17 en <1722> w <3739> perissoteron <4054> boulomenov <1014> (5740) o <3588> yeov <2316> epideixai <1925> (5658) toiv <3588> klhronomoiv <2818> thv <3588> epaggeliav <1860> to <3588> ametayeton <276> thv <3588> boulhv <1012> autou <846> emesiteusen <3315> (5656) orkw <3727>

6:18 ina <2443> dia <1223> duo <1417> pragmatwn <4229> ametayetwn <276> en <1722> oiv <3739> adunaton <102> qeusasyai <5574> (5664) yeon <2316> iscuran <2478> paraklhsin <3874> ecwmen <2192> (5725) oi <3588> katafugontev <2703> (5631) krathsai <2902> (5658) thv <3588> prokeimenhv <4295> (5740) elpidov <1680>

6:19 hn <3739> wv <5613> agkuran <45> ecomen <2192> (5719) thv <3588> quchv <5590> asfalh <804> te <5037> kai <2532> bebaian <949> kai <2532> eisercomenhn <1525> (5740) eiv <1519> to <3588> eswteron <2082> tou <3588> katapetasmatov <2665>

6:20 opou <3699> prodromov <4274> uper <5228> hmwn <2257> eishlyen <1525> (5627) ihsouv <2424> kata <2596> thn <3588> taxin <5010> melcisedek <3198> arciereuv <749> genomenov <1096> (5637) eiv <1519> ton <3588> aiwna <165>TIP #09: Tell your friends ... become a ministry partner ... use the NET Bible on your site. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org