NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Hebrews 13:20-21

13:20 o <3588> de <1161> yeov <2316> thv <3588> eirhnhv <1515> o <3588> anagagwn <321> (5631) ek <1537> nekrwn <3498> ton <3588> poimena <4166> twn <3588> probatwn <4263> ton <3588> megan <3173> en <1722> aimati <129> diayhkhv <1242> aiwniou <166> ton <3588> kurion <2962> hmwn <2257> ihsoun <2424>

13:21 katartisai <2675> (5659) umav <5209> en <1722> panti <3956> agayw <18> eiv <1519> to <3588> poihsai <4160> (5658) to <3588> yelhma <2307> autou <846> poiwn <4160> (5723) en <1722> hmin <2254> to <3588> euareston <2101> enwpion <1799> autou <846> dia <1223> ihsou <2424> cristou <5547> w <3739> h <3588> doxa <1391> eiv <1519> touv <3588> aiwnav <165> twn <3588> aiwnwn <165> amhn <281>TIP #09: Tell your friends ... become a ministry partner ... use the NET Bible on your site. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org