NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Hebrews 12:5

12:5 kai <2532> eklelhsye <1585> (5769) thv <3588> paraklhsewv <3874> htiv <3748> umin <5213> wv <5613> uioiv <5207> dialegetai <1256> (5736) uie <5207> mou <3450> mh <3361> oligwrei <3643> (5720) paideiav <3809> kuriou <2962> mhde <3366> ekluou <1590> (5744) up <5259> autou <846> elegcomenov <1651> (5746)

Hebrews 12:7-8

12:7 eiv <1519> paideian <3809> upomenete <5278> (5719) wv <5613> uioiv <5207> umin <5213> prosferetai <4374> (5743) o <3588> yeov <2316> tiv <5101> gar <1063> uiov <5207> on <3739> ou <3756> paideuei <3811> (5719) pathr <3962>

12:8 ei <1487> de <1161> cwriv <5565> este <1510> (5748) paideiav <3809> hv <3739> metocoi <3353> gegonasin <1096> (5754) pantev <3956> ara <686> noyoi <3541> kai <2532> ouc <3756> uioi <5207> este <1510> (5748)

Hebrews 12:11

12:11 pasa <3956> men <3303> paideia <3809> prov <4314> men <3303> to <3588> paron <3918> (5752) ou <3756> dokei <1380> (5719) carav <5479> einai <1510> (5750) alla <235> luphv <3077> usteron <5305> de <1161> karpon <2590> eirhnikon <1516> toiv <3588> di <1223> authv <846> gegumnasmenoiv <1128> (5772) apodidwsin <591> (5719) dikaiosunhv <1343>TIP #19: Use the Study Dictionary to learn and to research all aspects of 20,000+ terms/words. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org