NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Hebrews 10:26-27

10:26 ekousiwv <1596> gar <1063> amartanontwn <264> (5723) hmwn <2257> meta <3326> to <3588> labein <2983> (5629) thn <3588> epignwsin <1922> thv <3588> alhyeiav <225> ouketi <3765> peri <4012> amartiwn <266> apoleipetai <620> (5743) yusia <2378>

10:27 fobera <5398> de <1161> tiv <5100> ekdoch <1561> krisewv <2920> kai <2532> purov <4442> zhlov <2205> esyiein <2068> (5721) mellontov <3195> (5723) touv <3588> upenantiouv <5227>TIP #04: Try using range (OT and NT) to better focus your searches. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org