NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Galatians 6:7-9

6:7 mh <3361> planasye <4105> (5744) yeov <2316> ou <3756> mukthrizetai <3456> (5743) o <3739> gar <1063> ean <1437> speirh <4687> (5725) anyrwpov <444> touto <5124> kai <2532> yerisei <2325> (5692)

6:8 oti <3754> o <3588> speirwn <4687> (5723) eiv <1519> thn <3588> sarka <4561> eautou <1438> ek <1537> thv <3588> sarkov <4561> yerisei <2325> (5692) fyoran <5356> o <3588> de <1161> speirwn <4687> (5723) eiv <1519> to <3588> pneuma <4151> ek <1537> tou <3588> pneumatov <4151> yerisei <2325> (5692) zwhn <2222> aiwnion <166>

6:9 to <3588> de <1161> kalon <2570> poiountev <4160> (5723) mh <3361> egkakwmen <1573> (5725) kairw <2540> gar <1063> idiw <2398> yerisomen <2325> (5692) mh <3361> ekluomenoi <1590> (5746)TIP #07: Use the Discovery Box to further explore word(s) and verse(s). [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org