NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Galatians 4:21-31

4:21 legete <3004> (5720) moi <3427> oi <3588> upo <5259> nomon <3551> yelontev <2309> (5723) einai <1510> (5750) ton <3588> nomon <3551> ouk <3756> akouete <191> (5719)

4:22 gegraptai <1125> (5769) gar <1063> oti <3754> abraam <11> duo <1417> uiouv <5207> escen <2192> (5627) ena <1520> ek <1537> thv <3588> paidiskhv <3814> kai <2532> ena <1520> ek <1537> thv <3588> eleuyerav <1658>

4:23 all <235> o <3588> [men] <3303> ek <1537> thv <3588> paidiskhv <3814> kata <2596> sarka <4561> gegennhtai <1080> (5769) o <3588> de <1161> ek <1537> thv <3588> eleuyerav <1658> di <1223> epaggeliav <1860>

4:24 atina <3748> estin <1510> (5748) allhgoroumena <238> (5746) autai <3778> gar <1063> eisin <1510> (5748) duo <1417> diayhkai <1242> mia <1520> men <3303> apo <575> orouv <3735> sina <4614> eiv <1519> douleian <1397> gennwsa <1080> (5723) htiv <3748> estin <1510> (5748) agar <28>

4:25 to <3588> de <1161> agar <28> sina <4614> orov <3735> estin <1510> (5748) en <1722> th <3588> arabia <688> sustoicei <4960> (5719) de <1161> th <3588> nun <3568> ierousalhm <2419> douleuei <1398> (5719) gar <1063> meta <3326> twn <3588> teknwn <5043> authv <846>

4:26 h <3588> de <1161> anw <507> ierousalhm <2419> eleuyera <1658> estin <1510> (5748) htiv <3748> estin <1510> (5748) mhthr <3384> hmwn <2257>

4:27 gegraptai <1125> (5769) gar <1063> eufranyhti <2165> (5682) steira <4723> h <3588> ou <3756> tiktousa <5088> (5723) rhxon <4486> (5657) kai <2532> bohson <994> (5657) h <3588> ouk <3756> wdinousa <5605> (5723) oti <3754> polla <4183> ta <3588> tekna <5043> thv <3588> erhmou <2048> mallon <3123> h <2228> thv <3588> ecoushv <2192> (5723) ton <3588> andra <435>

4:28 hmeiv <2249> de <1161> adelfoi <80> kata <2596> isaak <2464> epaggeliav <1860> tekna <5043> esmen <1510> (5748)

4:29 all <235> wsper <5618> tote <5119> o <3588> kata <2596> sarka <4561> gennhyeiv <1080> (5685) ediwken <1377> (5707) ton <3588> kata <2596> pneuma <4151> outwv <3779> kai <2532> nun <3568>

4:30 alla <235> ti <5101> legei <3004> (5719) h <3588> grafh <1124> ekbale <1544> (5628) thn <3588> paidiskhn <3814> kai <2532> ton <3588> uion <5207> authv <846> ou <3756> gar <1063> mh <3361> klhronomhsei <2816> (5692) o <3588> uiov <5207> thv <3588> paidiskhv <3814> meta <3326> tou <3588> uiou <5207> thv <3588> eleuyerav <1658>

4:31 dio <1352> adelfoi <80> ouk <3756> esmen <1510> (5748) paidiskhv <3814> tekna <5043> alla <235> thv <3588> eleuyerav <1658>TIP #19: Use the Study Dictionary to learn and to research all aspects of 20,000+ terms/words. [ALL]
created in 0.07 seconds
powered by bible.org