NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Galatians 3:16

3:16 tw <3588> de <1161> abraam <11> erreyhsan <4482> (5681) ai <3588> epaggeliai <1860> kai <2532> tw <3588> spermati <4690> autou <846> ou <3756> legei <3004> (5719) kai <2532> toiv <3588> spermasin <4690> wv <5613> epi <1909> pollwn <4183> all <235> wv <5613> ef <1909> enov <1520> kai <2532> tw <3588> spermati <4690> sou <4675> ov <3739> estin <1510> (5748) cristov <5547>

Galatians 3:29

3:29 ei <1487> de <1161> umeiv <5210> cristou <5547> ara <686> tou <3588> abraam <11> sperma <4690> este <1510> (5748) kat <2596> epaggelian <1860> klhronomoi <2818>TIP #15: To dig deeper, please read related articles at bible.org (via Articles Tab). [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org