NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Galatians 1:13-16

1:13 hkousate <191> (5656) gar <1063> thn <3588> emhn <1699> anastrofhn <391> pote <4218> en <1722> tw <3588> ioudaismw <2454> oti <3754> kay <2596> uperbolhn <5236> ediwkon <1377> (5707) thn <3588> ekklhsian <1577> tou <3588> yeou <2316> kai <2532> eporyoun <4199> (5707) authn <846>

1:14 kai <2532> proekopton <4298> (5707) en <1722> tw <3588> ioudaismw <2454> uper <5228> pollouv <4183> sunhlikiwtav <4915> en <1722> tw <3588> genei <1085> mou <3450> perissoterwv <4056> zhlwthv <2207> uparcwn <5225> (5723) twn <3588> patrikwn <3967> mou <3450> paradosewn <3862>

1:15 ote <3753> de <1161> eudokhsen <2106> (5656) [o <3588> yeov] <2316> o <3588> aforisav <873> (5660) me <3165> ek <1537> koiliav <2836> mhtrov <3384> mou <3450> kai <2532> kalesav <2564> (5660) dia <1223> thv <3588> caritov <5485> autou <846>

1:16 apokaluqai <601> (5658) ton <3588> uion <5207> autou <846> en <1722> emoi <1698> ina <2443> euaggelizwmai <2097> (5735) auton <846> en <1722> toiv <3588> eynesin <1484> euyewv <2112> ou <3756> prosaneyemhn <4323> (5639) sarki <4561> kai <2532> aimati <129>TIP #26: To open links on Discovery Box in a new window, use the right click. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org