NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Ephesians 6:14

6:14 sthte <2476> (5628) oun <3767> perizwsamenoi <4024> (5671) thn <3588> osfun <3751> umwn <5216> en <1722> alhyeia <225> kai <2532> endusamenoi <1746> (5671) ton <3588> ywraka <2382> thv <3588> dikaiosunhv <1343>

Ephesians 6:17

6:17 kai <2532> thn <3588> perikefalaian <4030> tou <3588> swthriou <4992> dexasye <1209> (5663) kai <2532> thn <3588> macairan <3162> tou <3588> pneumatov <4151> o <3739> estin <1510> (5748) rhma <4487> yeou <2316>TIP #04: Try using range (OT and NT) to better focus your searches. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org