NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Ephesians 5:6-11

5:6 mhdeiv <3367> umav <5209> apatatw <538> (5720) kenoiv <2756> logoiv <3056> dia <1223> tauta <5023> gar <1063> ercetai <2064> (5736) h <3588> orgh <3709> tou <3588> yeou <2316> epi <1909> touv <3588> uiouv <5207> thv <3588> apeiyeiav <543>

5:7 mh <3361> oun <3767> ginesye <1096> (5737) summetocoi <4830> autwn <846>

5:8 hte <1510> (5713) gar <1063> pote <4218> skotov <4655> nun <3568> de <1161> fwv <5457> en <1722> kuriw <2962> wv <5613> tekna <5043> fwtov <5457> peripateite <4043> (5720)

5:9 o <3588> gar <1063> karpov <2590> tou <3588> fwtov <5457> en <1722> pash <3956> agaywsunh <19> kai <2532> dikaiosunh <1343> kai <2532> alhyeia <225>

5:10 dokimazontev <1381> (5723) ti <5101> estin <1510> (5748) euareston <2101> tw <3588> kuriw <2962>

5:11 kai <2532> mh <3361> sugkoinwneite <4790> (5720) toiv <3588> ergoiv <2041> toiv <3588> akarpoiv <175> tou <3588> skotouv <4655> mallon <3123> de <1161> kai <2532> elegcete <1651> (5720)TIP #07: Use the Discovery Box to further explore word(s) and verse(s). [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org