NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Ephesians 5:25-27

5:25 oi <3588> andrev <435> agapate <25> (5720) tav <3588> gunaikav <1135> kaywv <2531> kai <2532> o <3588> cristov <5547> hgaphsen <25> (5656) thn <3588> ekklhsian <1577> kai <2532> eauton <1438> paredwken <3860> (5656) uper <5228> authv <846>

5:26 ina <2443> authn <846> agiash <37> (5661) kayarisav <2511> (5660) tw <3588> loutrw <3067> tou <3588> udatov <5204> en <1722> rhmati <4487>

5:27 ina <2443> parasthsh <3936> (5661) autov <846> eautw <1438> endoxon <1741> thn <3588> ekklhsian <1577> mh <3361> ecousan <2192> (5723) spilon <4696> h <2228> rutida <4512> h <2228> ti <5100> twn <3588> toioutwn <5108> all <235> ina <2443> h <1510> (5753) agia <40> kai <2532> amwmov <299>TIP #26: To open links on Discovery Box in a new window, use the right click. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org