NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Ephesians 4:17

4:17 touto <5124> oun <3767> legw <3004> (5719) kai <2532> marturomai <3143> (5736) en <1722> kuriw <2962> mhketi <3371> umav <5209> peripatein <4043> (5721) kaywv <2531> kai <2532> ta <3588> eynh <1484> peripatei <4043> (5719) en <1722> mataiothti <3153> tou <3588> noov <3563> autwn <846>

Ephesians 4:22-32

4:22 apoyesyai <659> (5641) umav <5209> kata <2596> thn <3588> proteran <4387> anastrofhn <391> ton <3588> palaion <3820> anyrwpon <444> ton <3588> fyeiromenon <5351> (5746) kata <2596> tav <3588> epiyumiav <1939> thv <3588> apathv <539>

4:23 ananeousyai <365> (5745) de <1161> tw <3588> pneumati <4151> tou <3588> noov <3563> umwn <5216>

4:24 kai <2532> endusasyai <1746> (5670) ton <3588> kainon <2537> anyrwpon <444> ton <3588> kata <2596> yeon <2316> ktisyenta <2936> (5685) en <1722> dikaiosunh <1343> kai <2532> osiothti <3742> thv <3588> alhyeiav <225>

4:25 dio <1352> apoyemenoi <659> (5642) to <3588> qeudov <5579> laleite <2980> (5720) alhyeian <225> ekastov <1538> meta <3326> tou <3588> plhsion <4139> autou <846> oti <3754> esmen <1510> (5748) allhlwn <240> melh <3196>

4:26 orgizesye <3710> (5744) kai <2532> mh <3361> amartanete <264> (5720) o <3588> hliov <2246> mh <3361> epiduetw <1931> (5720) epi <1909> parorgismw <3950> umwn <5216>

4:27 mhde <3366> didote <1325> (5720) topon <5117> tw <3588> diabolw <1228>

4:28 o <3588> kleptwn <2813> (5723) mhketi <3371> kleptetw <2813> (5720) mallon <3123> de <1161> kopiatw <2872> (5720) ergazomenov <2038> (5740) taiv <3588> cersin <5495> to <3588> agayon <18> ina <2443> ech <2192> (5725) metadidonai <3330> (5721) tw <3588> creian <5532> econti <2192> (5723)

4:29 pav <3956> logov <3056> saprov <4550> ek <1537> tou <3588> stomatov <4750> umwn <5216> mh <3361> ekporeuesyw <1607> (5737) alla <235> ei <1487> tiv <5100> agayov <18> prov <4314> oikodomhn <3619> thv <3588> creiav <5532> ina <2443> dw <1325> (5632) carin <5485> toiv <3588> akouousin <191> (5723)

4:30 kai <2532> mh <3361> lupeite <3076> (5720) to <3588> pneuma <4151> to <3588> agion <40> tou <3588> yeou <2316> en <1722> w <3739> esfragisyhte <4972> (5681) eiv <1519> hmeran <2250> apolutrwsewv <629>

4:31 pasa <3956> pikria <4088> kai <2532> yumov <2372> kai <2532> orgh <3709> kai <2532> kraugh <2906> kai <2532> blasfhmia <988> aryhtw <142> (5682) af <575> umwn <5216> sun <4862> pash <3956> kakia <2549>

4:32 ginesye <1096> (5737) [de] <1161> eiv <1519> allhlouv <240> crhstoi <5543> eusplagcnoi <2155> carizomenoi <5483> (5740) eautoiv <1438> kaywv <2531> kai <2532> o <3588> yeov <2316> en <1722> cristw <5547> ecarisato <5483> (5662) umin <5213>TIP #13: Chapter View to explore chapters; Verse View for analyzing verses; Passage View for displaying list of verses. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org