NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Ephesians 4:11-13

4:11 kai <2532> autov <846> edwken <1325> (5656) touv <3588> men <3303> apostolouv <652> touv <3588> de <1161> profhtav <4396> touv <3588> de <1161> euaggelistav <2099> touv <3588> de <1161> poimenav <4166> kai <2532> didaskalouv <1320>

4:12 prov <4314> ton <3588> katartismon <2677> twn <3588> agiwn <40> eiv <1519> ergon <2041> diakoniav <1248> eiv <1519> oikodomhn <3619> tou <3588> swmatov <4983> tou <3588> cristou <5547>

4:13 mecri <3360> katanthswmen <2658> (5661) oi <3588> pantev <3956> eiv <1519> thn <3588> enothta <1775> thv <3588> pistewv <4102> kai <2532> thv <3588> epignwsewv <1922> tou <3588> uiou <5207> tou <3588> yeou <2316> eiv <1519> andra <435> teleion <5046> eiv <1519> metron <3358> hlikiav <2244> tou <3588> plhrwmatov <4138> tou <3588> cristou <5547>TIP #18: Strengthen your daily devotional life with NET Bible Daily Reading Plan. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org