NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Ephesians 3:3-5

3:3 [oti] <3754> kata <2596> apokaluqin <602> egnwrisyh <1107> (5681) moi <3427> to <3588> musthrion <3466> kaywv <2531> proegraqa <4270> (5656) en <1722> oligw <3641>

3:4 prov <4314> o <3739> dunasye <1410> (5736) anaginwskontev <314> (5723) nohsai <3539> (5658) thn <3588> sunesin <4907> mou <3450> en <1722> tw <3588> musthriw <3466> tou <3588> cristou <5547>

3:5 o <3739> eteraiv <2087> geneaiv <1074> ouk <3756> egnwrisyh <1107> (5681) toiv <3588> uioiv <5207> twn <3588> anyrwpwn <444> wv <5613> nun <3568> apekalufyh <601> (5681) toiv <3588> agioiv <40> apostoloiv <652> autou <846> kai <2532> profhtaiv <4396> en <1722> pneumati <4151>TIP #13: Chapter View to explore chapters; Verse View for analyzing verses; Passage View for displaying list of verses. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org