NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Ephesians 3:1-11

3:1 toutou <5127> carin <5484> egw <1473> paulov <3972> o <3588> desmiov <1198> tou <3588> cristou <5547> ihsou <2424> uper <5228> umwn <5216> twn <3588> eynwn <1484>

3:2 ei <1487> ge <1065> hkousate <191> (5656) thn <3588> oikonomian <3622> thv <3588> caritov <5485> tou <3588> yeou <2316> thv <3588> doyeishv <1325> (5685) moi <3427> eiv <1519> umav <5209>

3:3 [oti] <3754> kata <2596> apokaluqin <602> egnwrisyh <1107> (5681) moi <3427> to <3588> musthrion <3466> kaywv <2531> proegraqa <4270> (5656) en <1722> oligw <3641>

3:4 prov <4314> o <3739> dunasye <1410> (5736) anaginwskontev <314> (5723) nohsai <3539> (5658) thn <3588> sunesin <4907> mou <3450> en <1722> tw <3588> musthriw <3466> tou <3588> cristou <5547>

3:5 o <3739> eteraiv <2087> geneaiv <1074> ouk <3756> egnwrisyh <1107> (5681) toiv <3588> uioiv <5207> twn <3588> anyrwpwn <444> wv <5613> nun <3568> apekalufyh <601> (5681) toiv <3588> agioiv <40> apostoloiv <652> autou <846> kai <2532> profhtaiv <4396> en <1722> pneumati <4151>

3:6 einai <1510> (5750) ta <3588> eynh <1484> sugklhronoma <4789> kai <2532> susswma <4954> kai <2532> summetoca <4830> thv <3588> epaggeliav <1860> en <1722> cristw <5547> ihsou <2424> dia <1223> tou <3588> euaggeliou <2098>

3:7 ou <3739> egenhyhn <1096> (5675) diakonov <1249> kata <2596> thn <3588> dwrean <1431> thv <3588> caritov <5485> tou <3588> yeou <2316> thv <3588> doyeishv <1325> (5685) moi <3427> kata <2596> thn <3588> energeian <1753> thv <3588> dunamewv <1411> autou <846>

3:8 emoi <1698> tw <3588> elacistoterw <1647> pantwn <3956> agiwn <40> edoyh <1325> (5681) h <3588> cariv <5485> auth <3778> toiv <3588> eynesin <1484> euaggelisasyai <2097> (5670) to <3588> anexicniaston <421> ploutov <4149> tou <3588> cristou <5547>

3:9 kai <2532> fwtisai <5461> (5658) tiv <5101> h <3588> oikonomia <3622> tou <3588> musthriou <3466> tou <3588> apokekrummenou <613> (5772) apo <575> twn <3588> aiwnwn <165> en <1722> tw <3588> yew <2316> tw <3588> ta <3588> panta <3956> ktisanti <2936> (5660)

3:10 ina <2443> gnwrisyh <1107> (5686) nun <3568> taiv <3588> arcaiv <746> kai <2532> taiv <3588> exousiaiv <1849> en <1722> toiv <3588> epouranioiv <2032> dia <1223> thv <3588> ekklhsiav <1577> h <3588> polupoikilov <4182> sofia <4678> tou <3588> yeou <2316>

3:11 kata <2596> proyesin <4286> twn <3588> aiwnwn <165> hn <3739> epoihsen <4160> (5656) en <1722> tw <3588> cristw <5547> ihsou <2424> tw <3588> kuriw <2962> hmwn <2257>TIP #02: Try using wildcards "*" or "?" for b?tter wor* searches. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org