NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Ephesians 2:16

2:16 kai <2532> apokatallaxh <604> (5661) touv <3588> amfoterouv <297> en <1722> eni <1520> swmati <4983> tw <3588> yew <2316> dia <1223> tou <3588> staurou <4716> apokteinav <615> (5660) thn <3588> ecyran <2189> en <1722> autw <846>

Ephesians 2:18

2:18 oti <3754> di <1223> autou <846> ecomen <2192> (5719) thn <3588> prosagwghn <4318> oi <3588> amfoteroi <297> en <1722> eni <1520> pneumati <4151> prov <4314> ton <3588> patera <3962>TIP #01: Welcome to the NEXT Bible Web Interface and Study System!! [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org