NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Ephesians 2:16-17

2:16 kai <2532> apokatallaxh <604> (5661) touv <3588> amfoterouv <297> en <1722> eni <1520> swmati <4983> tw <3588> yew <2316> dia <1223> tou <3588> staurou <4716> apokteinav <615> (5660) thn <3588> ecyran <2189> en <1722> autw <846>

2:17 kai <2532> elywn <2064> (5631) euhggelisato <2097> (5668) eirhnhn <1515> umin <5213> toiv <3588> makran <3112> kai <2532> eirhnhn <1515> toiv <3588> egguv <1451>TIP #14: Use the Universal Search Box for either chapter, verse, references or word searches or Strong Numbers. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org