NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Ephesians 1:3

1:3 euloghtov <2128> o <3588> yeov <2316> kai <2532> pathr <3962> tou <3588> kuriou <2962> hmwn <2257> ihsou <2424> cristou <5547> o <3588> euloghsav <2127> (5660) hmav <2248> en <1722> pash <3956> eulogia <2129> pneumatikh <4152> en <1722> toiv <3588> epouranioiv <2032> en <1722> cristw <5547>

Ephesians 1:6

1:6 eiv <1519> epainon <1868> doxhv <1391> thv <3588> caritov <5485> autou <846> hv <3739> ecaritwsen <5487> (5656) hmav <2248> en <1722> tw <3588> hgaphmenw <25> (5772)

Ephesians 1:13

1:13 en <1722> w <3739> kai <2532> umeiv <5210> akousantev <191> (5660) ton <3588> logon <3056> thv <3588> alhyeiav <225> to <3588> euaggelion <2098> thv <3588> swthriav <4991> umwn <5216> en <1722> w <3739> kai <2532> pisteusantev <4100> (5660) esfragisyhte <4972> (5681) tw <3588> pneumati <4151> thv <3588> epaggeliav <1860> tw <3588> agiw <40>TIP #02: Try using wildcards "*" or "?" for b?tter wor* searches. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org