NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Ephesians 1:16-19

1:16 ou <3756> pauomai <3973> (5731) eucaristwn <2168> (5723) uper <5228> umwn <5216> mneian <3417> poioumenov <4160> (5734) epi <1909> twn <3588> proseucwn <4335> mou <3450>

1:17 ina <2443> o <3588> yeov <2316> tou <3588> kuriou <2962> hmwn <2257> ihsou <2424> cristou <5547> o <3588> pathr <3962> thv <3588> doxhv <1391> dwh <1325> (5632) <1325> (5630) umin <5213> pneuma <4151> sofiav <4678> kai <2532> apokaluqewv <602> en <1722> epignwsei <1922> autou <846>

1:18 pefwtismenouv <5461> (5772) touv <3588> ofyalmouv <3788> thv <3588> kardiav <2588> [umwn] <5216> eiv <1519> to <3588> eidenai <1492> (5760) umav <5209> tiv <5101> estin <1510> (5748) h <3588> elpiv <1680> thv <3588> klhsewv <2821> autou <846> tiv <5101> o <3588> ploutov <4149> thv <3588> doxhv <1391> thv <3588> klhronomiav <2817> autou <846> en <1722> toiv <3588> agioiv <40>

1:19 kai <2532> ti <5101> to <3588> uperballon <5235> (5723) megeyov <3174> thv <3588> dunamewv <1411> autou <846> eiv <1519> hmav <2248> touv <3588> pisteuontav <4100> (5723) kata <2596> thn <3588> energeian <1753> tou <3588> kratouv <2904> thv <3588> iscuov <2479> autou <846>TIP #07: Use the Discovery Box to further explore word(s) and verse(s). [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org