NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Ephesians 1:11

1:11 en <1722> autw <846> (1-11) en <1722> w <3739> kai <2532> eklhrwyhmen <2820> (5681) proorisyentev <4309> (5685) kata <2596> proyesin <4286> tou <3588> ta <3588> panta <3956> energountov <1754> (5723) kata <2596> thn <3588> boulhn <1012> tou <3588> yelhmatov <2307> autou <846>

Ephesians 1:14

1:14 o <3739> estin <1510> (5748) arrabwn <728> thv <3588> klhronomiav <2817> hmwn <2257> eiv <1519> apolutrwsin <629> thv <3588> peripoihsewv <4047> eiv <1519> epainon <1868> thv <3588> doxhv <1391> autou <846>

Ephesians 1:18

1:18 pefwtismenouv <5461> (5772) touv <3588> ofyalmouv <3788> thv <3588> kardiav <2588> [umwn] <5216> eiv <1519> to <3588> eidenai <1492> (5760) umav <5209> tiv <5101> estin <1510> (5748) h <3588> elpiv <1680> thv <3588> klhsewv <2821> autou <846> tiv <5101> o <3588> ploutov <4149> thv <3588> doxhv <1391> thv <3588> klhronomiav <2817> autou <846> en <1722> toiv <3588> agioiv <40>TIP #02: Try using wildcards "*" or "?" for b?tter wor* searches. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org