NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Ephesians 1:11

1:11 en <1722> autw <846> (1-11) en <1722> w <3739> kai <2532> eklhrwyhmen <2820> (5681) proorisyentev <4309> (5685) kata <2596> proyesin <4286> tou <3588> ta <3588> panta <3956> energountov <1754> (5723) kata <2596> thn <3588> boulhn <1012> tou <3588> yelhmatov <2307> autou <846>

Ephesians 1:14

1:14 o <3739> estin <1510> (5748) arrabwn <728> thv <3588> klhronomiav <2817> hmwn <2257> eiv <1519> apolutrwsin <629> thv <3588> peripoihsewv <4047> eiv <1519> epainon <1868> thv <3588> doxhv <1391> autou <846>TIP #27: Get rid of popup ... just cross over its boundary. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org