NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Colossians 1:19-22

1:19 oti <3754> en <1722> autw <846> eudokhsen <2106> (5656) pan <3956> to <3588> plhrwma <4138> katoikhsai <2730> (5658)

1:20 kai <2532> di <1223> autou <846> apokatallaxai <604> (5658) ta <3588> panta <3956> eiv <1519> auton <846> eirhnopoihsav <1517> (5660) dia <1223> tou <3588> aimatov <129> tou <3588> staurou <4716> autou <846> [di <1223> autou] <846> eite <1535> ta <3588> epi <1909> thv <3588> ghv <1093> eite <1535> ta <3588> en <1722> toiv <3588> ouranoiv <3772>

1:21 kai <2532> umav <5209> pote <4218> ontav <1510> (5752) aphllotriwmenouv <526> (5772) kai <2532> ecyrouv <2190> th <3588> dianoia <1271> en <1722> toiv <3588> ergoiv <2041> toiv <3588> ponhroiv <4190> nuni <3570> de <1161> apokathllaxen <604> (5656)

1:22 en <1722> tw <3588> swmati <4983> thv <3588> sarkov <4561> autou <846> dia <1223> tou <3588> yanatou <2288> parasthsai <3936> (5658) umav <5209> agiouv <40> kai <2532> amwmouv <299> kai <2532> anegklhtouv <410> katenwpion <2714> autou <846>TIP #18: Strengthen your daily devotional life with NET Bible Daily Reading Plan. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org