NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Colossians 1:12-14

1:12 eucaristountev <2168> (5723) tw <3588> patri <3962> tw <3588> ikanwsanti <2427> (5660) umav <5209> eiv <1519> thn <3588> merida <3310> tou <3588> klhrou <2819> twn <3588> agiwn <40> en <1722> tw <3588> fwti <5457>

1:13 ov <3739> errusato <4506> (5673) hmav <2248> ek <1537> thv <3588> exousiav <1849> tou <3588> skotouv <4655> kai <2532> metesthsen <3179> (5656) eiv <1519> thn <3588> basileian <932> tou <3588> uiou <5207> thv <3588> agaphv <26> autou <846>

1:14 en <1722> w <3739> ecomen <2192> (5719) thn <3588> apolutrwsin <629> thn <3588> afesin <859> twn <3588> amartiwn <266>TIP #06: On Bible View and Passage View, drag the yellow bar to adjust your screen. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org