NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 9:36

9:36 en <1722> iopph <2445> de <1161> tiv <5100> hn <1510> (5713) mayhtria <3102> onomati <3686> tabiya <5000> h <3739> diermhneuomenh <1329> (5746) legetai <3004> (5743) dorkav <1393> auth <846> hn <1510> (5713) plhrhv <4134> ergwn <2041> agaywn <18> kai <2532> elehmosunwn <1654> wn <3739> epoiei <4160> (5707)

Acts 10:2

10:2 eusebhv <2152> kai <2532> foboumenov <5399> (5740) ton <3588> yeon <2316> sun <4862> panti <3956> tw <3588> oikw <3624> autou <846> poiwn <4160> (5723) elehmosunav <1654> pollav <4183> tw <3588> law <2992> kai <2532> deomenov <1189> (5740) tou <3588> yeou <2316> dia <1223> pantov <3956>

Acts 10:4

10:4 o <3588> de <1161> atenisav <816> (5660) autw <846> kai <2532> emfobov <1719> genomenov <1096> (5637) eipen <2036> (5627) ti <5101> estin <1510> (5748) kurie <2962> eipen <2036> (5627) de <1161> autw <846> ai <3588> proseucai <4335> sou <4675> kai <2532> ai <3588> elehmosunai <1654> sou <4675> anebhsan <305> (5627) eiv <1519> mnhmosunon <3422> emprosyen <1715> tou <3588> yeou <2316>TIP #11: Use Fonts Page to download/install fonts if Greek or Hebrew texts look funny. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org