NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 9:26-29

9:26 paragenomenov <3854> (5637) de <1161> eiv <1519> ierousalhm <2419> epeirazen <3985> (5707) kollasyai <2853> (5745) toiv <3588> mayhtaiv <3101> kai <2532> pantev <3956> efobounto <5399> (5711) auton <846> mh <3361> pisteuontev <4100> (5723) oti <3754> estin <1510> (5748) mayhthv <3101>

9:27 barnabav <921> de <1161> epilabomenov <1949> (5637) auton <846> hgagen <71> (5627) prov <4314> touv <3588> apostolouv <652> kai <2532> dihghsato <1334> (5662) autoiv <846> pwv <4459> en <1722> th <3588> odw <3598> eiden <1492> (5627) ton <3588> kurion <2962> kai <2532> oti <3754> elalhsen <2980> (5656) autw <846> kai <2532> pwv <4459> en <1722> damaskw <1154> eparrhsiasato <3955> (5662) en <1722> tw <3588> onomati <3686> ihsou <2424>

9:28 kai <2532> hn <1510> (5713) met <3326> autwn <846> eisporeuomenov <1531> (5740) kai <2532> ekporeuomenov <1607> (5740) eiv <1519> ierousalhm <2419> parrhsiazomenov <3955> (5740) en <1722> tw <3588> onomati <3686> tou <3588> kuriou <2962>

9:29 elalei <2980> (5707) te <5037> kai <2532> sunezhtei <4802> (5707) prov <4314> touv <3588> ellhnistav <1675> oi <3588> de <1161> epeceiroun <2021> (5707) anelein <337> (5629) auton <846>TIP #05: Try Double Clicking on any word for instant search. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org