NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 9:10-19

9:10 hn <1510> (5713) de <1161> tiv <5100> mayhthv <3101> en <1722> damaskw <1154> onomati <3686> ananiav <367> kai <2532> eipen <2036> (5627) prov <4314> auton <846> en <1722> oramati <3705> o <3588> kuriov <2962> anania <367> o <3588> de <1161> eipen <2036> (5627) idou <2400> (5628) egw <1473> kurie <2962>

9:11 o <3588> de <1161> kuriov <2962> prov <4314> auton <846> anasta <450> (5628) poreuyhti <4198> (5676) epi <1909> thn <3588> rumhn <4505> thn <3588> kaloumenhn <2564> (5746) euyeian <2117> kai <2532> zhthson <2212> (5657) en <1722> oikia <3614> iouda <2455> saulon <4569> onomati <3686> tarsea <5018> idou <2400> (5628) gar <1063> proseucetai <4336> (5736)

9:12 kai <2532> eiden <1492> (5627) andra <435> [en <1722> oramati] <3705> ananian <367> onomati <3686> eiselyonta <1525> (5631) kai <2532> epiyenta <2007> (5631) autw <846> [tav] <3588> ceirav <5495> opwv <3704> anableqh <308> (5661)

9:13 apekriyh <611> (5662) de <1161> ananiav <367> kurie <2962> hkousa <191> (5656) apo <575> pollwn <4183> peri <4012> tou <3588> androv <435> toutou <5127> osa <3745> kaka <2556> toiv <3588> agioiv <40> sou <4675> epoihsen <4160> (5656) en <1722> ierousalhm <2419>

9:14 kai <2532> wde <5602> ecei <2192> (5719) exousian <1849> para <3844> twn <3588> arcierewn <749> dhsai <1210> (5658) pantav <3956> touv <3588> epikaloumenouv <1941> (5734) to <3588> onoma <3686> sou <4675>

9:15 eipen <2036> (5627) de <1161> prov <4314> auton <846> o <3588> kuriov <2962> poreuou <4198> (5737) oti <3754> skeuov <4632> ekloghv <1589> estin <1510> (5748) moi <3427> outov <3778> tou <3588> bastasai <941> (5658) to <3588> onoma <3686> mou <3450> enwpion <1799> [twn] <3588> eynwn <1484> te <5037> kai <2532> basilewn <935> uiwn <5207> te <5037> israhl <2474>

9:16 egw <1473> gar <1063> upodeixw <5263> (5692) autw <846> osa <3745> dei <1163> (5904) auton <846> uper <5228> tou <3588> onomatov <3686> mou <3450> payein <3958> (5629)

9:17 aphlyen <565> (5627) de <1161> ananiav <367> kai <2532> eishlyen <1525> (5627) eiv <1519> thn <3588> oikian <3614> kai <2532> epiyeiv <2007> (5631) ep <1909> auton <846> tav <3588> ceirav <5495> eipen <2036> (5627) saoul <4549> adelfe <80> o <3588> kuriov <2962> apestalken <649> (5758) me <3165> ihsouv <2424> o <3588> ofyeiv <3700> (5685) soi <4671> en <1722> th <3588> odw <3598> h <3739> hrcou <2064> (5711) opwv <3704> anableqhv <308> (5661) kai <2532> plhsyhv <4130> (5686) pneumatov <4151> agiou <40>

9:18 kai <2532> euyewv <2112> apepesan <634> (5627) autou <846> apo <575> twn <3588> ofyalmwn <3788> wv <5613> lepidev <3013> anebleqen <308> (5656) te <5037> kai <2532> anastav <450> (5631) ebaptisyh <907> (5681)

9:19 kai <2532> labwn <2983> (5631) trofhn <5160> eniscuyh <1765> (5681) egeneto <1096> (5633) de <1161> meta <3326> twn <3588> en <1722> damaskw <1154> mayhtwn <3101> hmerav <2250> tinav <5100>TIP #06: On Bible View and Passage View, drag the yellow bar to adjust your screen. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org