NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 9:1-31

9:1 o <3588> de <1161> saulov <4569> eti <2089> empnewn <1709> (5723) apeilhv <547> kai <2532> fonou <5408> eiv <1519> touv <3588> mayhtav <3101> tou <3588> kuriou <2962> proselywn <4334> (5631) tw <3588> arcierei <749>

9:2 hthsato <154> (5668) par <3844> autou <846> epistolav <1992> eiv <1519> damaskon <1154> prov <4314> tav <3588> sunagwgav <4864> opwv <3704> ean <1437> tinav <5100> eurh <2147> (5632) thv <3588> odou <3598> ontav <1510> (5752) andrav <435> te <5037> kai <2532> gunaikav <1135> dedemenouv <1210> (5772) agagh <71> (5632) eiv <1519> ierousalhm <2419>

9:3 en <1722> de <1161> tw <3588> poreuesyai <4198> (5738) egeneto <1096> (5633) auton <846> eggizein <1448> (5721) th <3588> damaskw <1154> exaifnhv <1810> te <5037> auton <846> perihstraqen <4015> (5656) fwv <5457> ek <1537> tou <3588> ouranou <3772>

9:4 kai <2532> peswn <4098> (5631) epi <1909> thn <3588> ghn <1093> hkousen <191> (5656) fwnhn <5456> legousan <3004> (5723) autw <846> saoul <4549> saoul <4549> ti <5101> me <3165> diwkeiv <1377> (5719)

9:5 eipen <2036> (5627) de <1161> tiv <5101> ei <1510> (5748) kurie <2962> o <3588> de <1161> egw <1473> eimi <1510> (5748) ihsouv <2424> on <3739> su <4771> diwkeiv <1377> (5719)

9:6 alla <235> anasthyi <450> (5628) kai <2532> eiselye <1525> (5628) eiv <1519> thn <3588> polin <4172> kai <2532> lalhyhsetai <2980> (5701) soi <4671> o <3739> ti <5100> se <4571> dei <1163> (5904) poiein <4160> (5721)

9:7 oi <3588> de <1161> andrev <435> oi <3588> sunodeuontev <4922> (5723) autw <846> eisthkeisan <2476> (5715) eneoi <1769> akouontev <191> (5723) men <3303> thv <3588> fwnhv <5456> mhdena <3367> de <1161> yewrountev <2334> (5723)

9:8 hgeryh <1453> (5681) de <1161> saulov <4569> apo <575> thv <3588> ghv <1093> anewgmenwn <455> (5772) de <1161> twn <3588> ofyalmwn <3788> autou <846> ouden <3762> eblepen <991> (5707) ceiragwgountev <5496> (5723) de <1161> auton <846> eishgagon <1521> (5627) eiv <1519> damaskon <1154>

9:9 kai <2532> hn <1510> (5713) hmerav <2250> treiv <5140> mh <3361> blepwn <991> (5723) kai <2532> ouk <3756> efagen <5315> (5627) oude <3761> epien <4095> (5627)

9:10 hn <1510> (5713) de <1161> tiv <5100> mayhthv <3101> en <1722> damaskw <1154> onomati <3686> ananiav <367> kai <2532> eipen <2036> (5627) prov <4314> auton <846> en <1722> oramati <3705> o <3588> kuriov <2962> anania <367> o <3588> de <1161> eipen <2036> (5627) idou <2400> (5628) egw <1473> kurie <2962>

9:11 o <3588> de <1161> kuriov <2962> prov <4314> auton <846> anasta <450> (5628) poreuyhti <4198> (5676) epi <1909> thn <3588> rumhn <4505> thn <3588> kaloumenhn <2564> (5746) euyeian <2117> kai <2532> zhthson <2212> (5657) en <1722> oikia <3614> iouda <2455> saulon <4569> onomati <3686> tarsea <5018> idou <2400> (5628) gar <1063> proseucetai <4336> (5736)

9:12 kai <2532> eiden <1492> (5627) andra <435> [en <1722> oramati] <3705> ananian <367> onomati <3686> eiselyonta <1525> (5631) kai <2532> epiyenta <2007> (5631) autw <846> [tav] <3588> ceirav <5495> opwv <3704> anableqh <308> (5661)

9:13 apekriyh <611> (5662) de <1161> ananiav <367> kurie <2962> hkousa <191> (5656) apo <575> pollwn <4183> peri <4012> tou <3588> androv <435> toutou <5127> osa <3745> kaka <2556> toiv <3588> agioiv <40> sou <4675> epoihsen <4160> (5656) en <1722> ierousalhm <2419>

9:14 kai <2532> wde <5602> ecei <2192> (5719) exousian <1849> para <3844> twn <3588> arcierewn <749> dhsai <1210> (5658) pantav <3956> touv <3588> epikaloumenouv <1941> (5734) to <3588> onoma <3686> sou <4675>

9:15 eipen <2036> (5627) de <1161> prov <4314> auton <846> o <3588> kuriov <2962> poreuou <4198> (5737) oti <3754> skeuov <4632> ekloghv <1589> estin <1510> (5748) moi <3427> outov <3778> tou <3588> bastasai <941> (5658) to <3588> onoma <3686> mou <3450> enwpion <1799> [twn] <3588> eynwn <1484> te <5037> kai <2532> basilewn <935> uiwn <5207> te <5037> israhl <2474>

9:16 egw <1473> gar <1063> upodeixw <5263> (5692) autw <846> osa <3745> dei <1163> (5904) auton <846> uper <5228> tou <3588> onomatov <3686> mou <3450> payein <3958> (5629)

9:17 aphlyen <565> (5627) de <1161> ananiav <367> kai <2532> eishlyen <1525> (5627) eiv <1519> thn <3588> oikian <3614> kai <2532> epiyeiv <2007> (5631) ep <1909> auton <846> tav <3588> ceirav <5495> eipen <2036> (5627) saoul <4549> adelfe <80> o <3588> kuriov <2962> apestalken <649> (5758) me <3165> ihsouv <2424> o <3588> ofyeiv <3700> (5685) soi <4671> en <1722> th <3588> odw <3598> h <3739> hrcou <2064> (5711) opwv <3704> anableqhv <308> (5661) kai <2532> plhsyhv <4130> (5686) pneumatov <4151> agiou <40>

9:18 kai <2532> euyewv <2112> apepesan <634> (5627) autou <846> apo <575> twn <3588> ofyalmwn <3788> wv <5613> lepidev <3013> anebleqen <308> (5656) te <5037> kai <2532> anastav <450> (5631) ebaptisyh <907> (5681)

9:19 kai <2532> labwn <2983> (5631) trofhn <5160> eniscuyh <1765> (5681) egeneto <1096> (5633) de <1161> meta <3326> twn <3588> en <1722> damaskw <1154> mayhtwn <3101> hmerav <2250> tinav <5100>

9:20 kai <2532> euyewv <2112> en <1722> taiv <3588> sunagwgaiv <4864> ekhrussen <2784> (5707) ton <3588> ihsoun <2424> oti <3754> outov <3778> estin <1510> (5748) o <3588> uiov <5207> tou <3588> yeou <2316>

9:21 existanto <1839> (5710) de <1161> pantev <3956> oi <3588> akouontev <191> (5723) kai <2532> elegon <3004> (5707) ouc <3756> outov <3778> estin <1510> (5748) o <3588> poryhsav <4199> (5660) en <1722> ierousalhm <2419> touv <3588> epikaloumenouv <1941> (5734) to <3588> onoma <3686> touto <5124> kai <2532> wde <5602> eiv <1519> touto <5124> elhluyei <2064> (5715) ina <2443> dedemenouv <1210> (5772) autouv <846> agagh <71> (5632) epi <1909> touv <3588> arciereiv <749>

9:22 saulov <4569> de <1161> mallon <3123> enedunamouto <1743> (5712) kai <2532> sunecunnen <4797> (5707) ioudaiouv <2453> touv <3588> katoikountav <2730> (5723) en <1722> damaskw <1154> sumbibazwn <4822> (5723) oti <3754> outov <3778> estin <1510> (5748) o <3588> cristov <5547>

9:23 wv <5613> de <1161> eplhrounto <4137> (5712) hmerai <2250> ikanai <2425> sunebouleusanto <4823> (5668) oi <3588> ioudaioi <2453> anelein <337> (5629) auton <846>

9:24 egnwsyh <1097> (5681) de <1161> tw <3588> saulw <4569> h <3588> epiboulh <1917> autwn <846> parethrounto <3906> (5710) de <1161> kai <2532> tav <3588> pulav <4439> hmerav <2250> te <5037> kai <2532> nuktov <3571> opwv <3704> auton <846> anelwsin <337> (5661)

9:25 labontev <2983> (5631) de <1161> oi <3588> mayhtai <3101> autou <846> nuktov <3571> dia <1223> tou <3588> teicouv <5038> kayhkan <2524> (5656) auton <846> calasantev <5465> (5660) en <1722> spuridi <4711>

9:26 paragenomenov <3854> (5637) de <1161> eiv <1519> ierousalhm <2419> epeirazen <3985> (5707) kollasyai <2853> (5745) toiv <3588> mayhtaiv <3101> kai <2532> pantev <3956> efobounto <5399> (5711) auton <846> mh <3361> pisteuontev <4100> (5723) oti <3754> estin <1510> (5748) mayhthv <3101>

9:27 barnabav <921> de <1161> epilabomenov <1949> (5637) auton <846> hgagen <71> (5627) prov <4314> touv <3588> apostolouv <652> kai <2532> dihghsato <1334> (5662) autoiv <846> pwv <4459> en <1722> th <3588> odw <3598> eiden <1492> (5627) ton <3588> kurion <2962> kai <2532> oti <3754> elalhsen <2980> (5656) autw <846> kai <2532> pwv <4459> en <1722> damaskw <1154> eparrhsiasato <3955> (5662) en <1722> tw <3588> onomati <3686> ihsou <2424>

9:28 kai <2532> hn <1510> (5713) met <3326> autwn <846> eisporeuomenov <1531> (5740) kai <2532> ekporeuomenov <1607> (5740) eiv <1519> ierousalhm <2419> parrhsiazomenov <3955> (5740) en <1722> tw <3588> onomati <3686> tou <3588> kuriou <2962>

9:29 elalei <2980> (5707) te <5037> kai <2532> sunezhtei <4802> (5707) prov <4314> touv <3588> ellhnistav <1675> oi <3588> de <1161> epeceiroun <2021> (5707) anelein <337> (5629) auton <846>

9:30 epignontev <1921> (5631) de <1161> oi <3588> adelfoi <80> kathgagon <2609> (5627) auton <846> eiv <1519> kaisareian <2542> kai <2532> exapesteilan <1821> (5656) auton <846> eiv <1519> tarson <5019>

9:31 h <3588> men <3303> oun <3767> ekklhsia <1577> kay <2596> olhv <3650> thv <3588> ioudaiav <2449> kai <2532> galilaiav <1056> kai <2532> samareiav <4540> eicen <2192> (5707) eirhnhn <1515> oikodomoumenh <3618> (5746) kai <2532> poreuomenh <4198> (5740) tw <3588> fobw <5401> tou <3588> kuriou <2962> kai <2532> th <3588> paraklhsei <3874> tou <3588> agiou <40> pneumatov <4151> eplhyuneto <4129> (5712)TIP #13: Chapter View to explore chapters; Verse View for analyzing verses; Passage View for displaying list of verses. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org