NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 8:5-25

8:5 filippov <5376> de <1161> katelywn <2718> (5631) eiv <1519> thn <3588> polin <4172> thv <3588> samareiav <4540> ekhrussen <2784> (5707) autoiv <846> ton <3588> criston <5547>

8:6 proseicon <4337> (5707) de <1161> oi <3588> ocloi <3793> toiv <3588> legomenoiv <3004> (5746) upo <5259> tou <3588> filippou <5376> omoyumadon <3661> en <1722> tw <3588> akouein <191> (5721) autouv <846> kai <2532> blepein <991> (5721) ta <3588> shmeia <4592> a <3739> epoiei <4160> (5707)

8:7 polloi <4183> gar <1063> twn <3588> econtwn <2192> (5723) pneumata <4151> akayarta <169> bownta <994> (5723) fwnh <5456> megalh <3173> exhrconto <1831> (5711) polloi <4183> de <1161> paralelumenoi <3886> (5772) kai <2532> cwloi <5560> eyerapeuyhsan <2323> (5681)

8:8 egeneto <1096> (5633) de <1161> pollh <4183> cara <5479> en <1722> th <3588> polei <4172> ekeinh <1565>

8:9 anhr <435> de <1161> tiv <5100> onomati <3686> simwn <4613> prouphrcen <4391> (5707) en <1722> th <3588> polei <4172> mageuwn <3096> (5723) kai <2532> existanwn <1839> (5723) to <3588> eynov <1484> thv <3588> samareiav <4540> legwn <3004> (5723) einai <1510> (5750) tina <5100> eauton <1438> megan <3173>

8:10 w <3739> proseicon <4337> (5707) pantev <3956> apo <575> mikrou <3398> ewv <2193> megalou <3173> legontev <3004> (5723) outov <3778> estin <1510> (5748) h <3588> dunamiv <1411> tou <3588> yeou <2316> h <3588> kaloumenh <2564> (5746) megalh <3173>

8:11 proseicon <4337> (5707) de <1161> autw <846> dia <1223> to <3588> ikanw <2425> cronw <5550> taiv <3588> mageiaiv <3095> exestakenai <1839> (5760) autouv <846>

8:12 ote <3753> de <1161> episteusan <4100> (5656) tw <3588> filippw <5376> euaggelizomenw <2097> (5734) peri <4012> thv <3588> basileiav <932> tou <3588> yeou <2316> kai <2532> tou <3588> onomatov <3686> ihsou <2424> cristou <5547> ebaptizonto <907> (5712) andrev <435> te <5037> kai <2532> gunaikev <1135>

8:13 o <3588> de <1161> simwn <4613> kai <2532> autov <846> episteusen <4100> (5656) kai <2532> baptisyeiv <907> (5685) hn <1510> (5713) proskarterwn <4342> (5723) tw <3588> filippw <5376> yewrwn <2334> (5723) te <5037> shmeia <4592> kai <2532> dunameiv <1411> megalav <3173> ginomenav <1096> (5740) existato <1839> (5710)

8:14 akousantev <191> (5660) de <1161> oi <3588> en <1722> ierosolumoiv <2414> apostoloi <652> oti <3754> dedektai <1209> (5766) h <3588> samareia <4540> ton <3588> logon <3056> tou <3588> yeou <2316> apesteilan <649> (5656) prov <4314> autouv <846> petron <4074> kai <2532> iwannhn <2491>

8:15 oitinev <3748> katabantev <2597> (5631) proshuxanto <4336> (5662) peri <4012> autwn <846> opwv <3704> labwsin <2983> (5632) pneuma <4151> agion <40>

8:16 oudepw <3764> gar <1063> hn <1510> (5713) ep <1909> oudeni <3762> autwn <846> epipeptwkov <1968> (5761) monon <3440> de <1161> bebaptismenoi <907> (5772) uphrcon <5225> (5707) eiv <1519> to <3588> onoma <3686> tou <3588> kuriou <2962> ihsou <2424>

8:17 tote <5119> epetiyesan <2007> (5707) tav <3588> ceirav <5495> ep <1909> autouv <846> kai <2532> elambanon <2983> (5707) pneuma <4151> agion <40>

8:18 idwn <3708> (5631) de <1161> o <3588> simwn <4613> oti <3754> dia <1223> thv <3588> epiyesewv <1936> twn <3588> ceirwn <5495> twn <3588> apostolwn <652> didotai <1325> (5743) to <3588> pneuma <4151> proshnegken <4374> (5656) autoiv <846> crhmata <5536>

8:19 legwn <3004> (5723) dote <1325> (5628) kamoi <2504> thn <3588> exousian <1849> tauthn <3778> ina <2443> w <3739> ean <1437> epiyw <2007> (5632) tav <3588> ceirav <5495> lambanh <2983> (5725) pneuma <4151> agion <40>

8:20 petrov <4074> de <1161> eipen <2036> (5627) prov <4314> auton <846> to <3588> argurion <694> sou <4675> sun <4862> soi <4671> eih <1510> (5751) eiv <1519> apwleian <684> oti <3754> thn <3588> dwrean <1431> tou <3588> yeou <2316> enomisav <3543> (5656) dia <1223> crhmatwn <5536> ktasyai <2932> (5738)

8:21 ouk <3756> estin <1510> (5748) soi <4671> meriv <3310> oude <3761> klhrov <2819> en <1722> tw <3588> logw <3056> toutw <5129> h <3588> gar <1063> kardia <2588> sou <4675> ouk <3756> estin <1510> (5748) euyeia <2117> enanti <1725> tou <3588> yeou <2316>

8:22 metanohson <3340> (5657) oun <3767> apo <575> thv <3588> kakiav <2549> sou <4675> tauthv <3778> kai <2532> dehyhti <1189> (5676) tou <3588> kuriou <2962> ei <1487> ara <686> afeyhsetai <863> (5701) soi <4671> h <3588> epinoia <1963> thv <3588> kardiav <2588> sou <4675>

8:23 eiv <1519> gar <1063> colhn <5521> pikriav <4088> kai <2532> sundesmon <4886> adikiav <93> orw <3708> (5719) se <4571> onta <1510> (5752)

8:24 apokriyeiv <611> (5679) de <1161> o <3588> simwn <4613> eipen <2036> (5627) dehyhte <1189> (5676) umeiv <5210> uper <5228> emou <1700> prov <4314> ton <3588> kurion <2962> opwv <3704> mhden <3367> epelyh <1904> (5632) ep <1909> eme <1691> wn <3739> eirhkate <2046> (5758)

8:25 oi <3588> men <3303> oun <3767> diamarturamenoi <1263> (5666) kai <2532> lalhsantev <2980> (5660) ton <3588> logon <3056> tou <3588> kuriou <2962> upestrefon <5290> (5707) eiv <1519> ierosoluma <2414> pollav <4183> te <5037> kwmav <2968> twn <3588> samaritwn <4541> euhggelizonto <2097> (5710)TIP #19: Use the Study Dictionary to learn and to research all aspects of 20,000+ terms/words. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org