NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 8:35-37

8:35 anoixav <455> (5660) de <1161> o <3588> filippov <5376> to <3588> stoma <4750> autou <846> kai <2532> arxamenov <756> (5671) apo <575> thv <3588> grafhv <1124> tauthv <3778> euhggelisato <2097> (5668) autw <846> ton <3588> ihsoun <2424>

8:36 wv <5613> de <1161> eporeuonto <4198> (5711) kata <2596> thn <3588> odon <3598> hlyon <2064> (5627) epi <1909> ti <5100> udwr <5204> kai <2532> fhsin <5346> (5748) o <3588> eunoucov <2135> idou <2400> (5628) udwr <5204> ti <5101> kwluei <2967> (5719) me <3165> baptisyhnai <907> (5683)

8:37TIP #27: Get rid of popup ... just cross over its boundary. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org