NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 8:14-17

8:14 akousantev <191> (5660) de <1161> oi <3588> en <1722> ierosolumoiv <2414> apostoloi <652> oti <3754> dedektai <1209> (5766) h <3588> samareia <4540> ton <3588> logon <3056> tou <3588> yeou <2316> apesteilan <649> (5656) prov <4314> autouv <846> petron <4074> kai <2532> iwannhn <2491>

8:15 oitinev <3748> katabantev <2597> (5631) proshuxanto <4336> (5662) peri <4012> autwn <846> opwv <3704> labwsin <2983> (5632) pneuma <4151> agion <40>

8:16 oudepw <3764> gar <1063> hn <1510> (5713) ep <1909> oudeni <3762> autwn <846> epipeptwkov <1968> (5761) monon <3440> de <1161> bebaptismenoi <907> (5772) uphrcon <5225> (5707) eiv <1519> to <3588> onoma <3686> tou <3588> kuriou <2962> ihsou <2424>

8:17 tote <5119> epetiyesan <2007> (5707) tav <3588> ceirav <5495> ep <1909> autouv <846> kai <2532> elambanon <2983> (5707) pneuma <4151> agion <40>TIP #27: Get rid of popup ... just cross over its boundary. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org