NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 7:54-60

7:54 akouontev <191> (5723) de <1161> tauta <5023> dieprionto <1282> (5712) taiv <3588> kardiaiv <2588> autwn <846> kai <2532> ebrucon <1031> (5707) touv <3588> odontav <3599> ep <1909> auton <846>

7:55 uparcwn <5225> (5723) de <1161> plhrhv <4134> pneumatov <4151> agiou <40> atenisav <816> (5660) eiv <1519> ton <3588> ouranon <3772> eiden <1492> (5627) doxan <1391> yeou <2316> kai <2532> ihsoun <2424> estwta <2476> (5761) ek <1537> dexiwn <1188> tou <3588> yeou <2316>

7:56 kai <2532> eipen <2036> (5627) idou <2400> (5628) yewrw <2334> (5719) touv <3588> ouranouv <3772> dihnoigmenouv <1272> (5772) kai <2532> ton <3588> uion <5207> tou <3588> anyrwpou <444> ek <1537> dexiwn <1188> estwta <2476> (5761) tou <3588> yeou <2316>

7:57 kraxantev <2896> (5660) de <1161> fwnh <5456> megalh <3173> sunescon <4912> (5627) ta <3588> wta <3775> autwn <846> kai <2532> wrmhsan <3729> (5656) omoyumadon <3661> ep <1909> auton <846>

7:58 kai <2532> ekbalontev <1544> (5631) exw <1854> thv <3588> polewv <4172> eliyoboloun <3036> (5707) kai <2532> oi <3588> marturev <3144> apeyento <659> (5639) ta <3588> imatia <2440> autwn <846> para <3844> touv <3588> podav <4228> neaniou <3494> kaloumenou <2564> (5746) saulou <4569>

7:59 kai <2532> eliyoboloun <3036> (5707) ton <3588> stefanon <4736> epikaloumenon <1941> (5734) kai <2532> legonta <3004> (5723) kurie <2962> ihsou <2424> dexai <1209> (5663) to <3588> pneuma <4151> mou <3450>

7:60 yeiv <5087> (5631) de <1161> ta <3588> gonata <1119> ekraxen <2896> (5656) fwnh <5456> megalh <3173> kurie <2962> mh <3361> sthshv <2476> (5661) autoiv <846> tauthn <3778> thn <3588> amartian <266> kai <2532> touto <5124> eipwn <2036> (5631) ekoimhyh <2837> (5681)TIP #04: Try using range (OT and NT) to better focus your searches. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org