NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 7:26-29

7:26 th <3588> te <5037> epioush <1966> (5752) hmera <2250> wfyh <3708> (5681) autoiv <846> macomenoiv <3164> (5740) kai <2532> sunhllassen <4900> (5707) autouv <846> eiv <1519> eirhnhn <1515> eipwn <3004> (5631) andrev <435> adelfoi <80> este <1510> (5748) ina ti <2444> adikeite <91> (5719) allhlouv <240>

7:27 o <3588> de <1161> adikwn <91> (5723) ton <3588> plhsion <4139> apwsato <683> (5662) auton <846> eipwn <2036> (5631) tiv <5101> se <4571> katesthsen <2525> (5656) arconta <758> kai <2532> dikasthn <1348> ef <1909> hmwn <2257>

7:28 mh <3361> anelein <337> (5629) me <3165> su <4771> yeleiv <2309> (5719) on <3739> tropon <5158> aneilev <337> (5627) ecyev <5504> ton <3588> aiguption <124>

7:29 efugen <5343> (5627) de <1161> mwushv <3475> en <1722> tw <3588> logw <3056> toutw <5129> kai <2532> egeneto <1096> (5633) paroikov <3941> en <1722> gh <1093> madiam <3099> ou <3757> egennhsen <1080> (5656) uiouv <5207> duo <1417>TIP #14: Use the Universal Search Box for either chapter, verse, references or word searches or Strong Numbers. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org