NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 6:9-15

6:9 anesthsan <450> (5656) de <1161> tinev <5100> twn <3588> ek <1537> thv <3588> sunagwghv <4864> thv <3588> legomenhv <3004> (5746) libertinwn <3032> kai <2532> kurhnaiwn <2956> kai <2532> alexandrewn <221> kai <2532> twn <3588> apo <575> kilikiav <2791> kai <2532> asiav <773> suzhtountev <4802> (5723) tw <3588> stefanw <4736>

6:10 kai <2532> ouk <3756> iscuon <2480> (5707) antisthnai <436> (5629) th <3588> sofia <4678> kai <2532> tw <3588> pneumati <4151> w <3739> elalei <2980> (5707)

6:11 tote <5119> upebalon <5260> (5627) andrav <435> legontav <3004> (5723) oti <3754> akhkoamen <191> (5754) autou <846> lalountov <2980> (5723) rhmata <4487> blasfhma <989> eiv <1519> mwushn <3475> kai <2532> ton <3588> yeon <2316>

6:12 sunekinhsan <4787> (5656) te <5037> ton <3588> laon <2992> kai <2532> touv <3588> presbuterouv <4245> kai <2532> touv <3588> grammateiv <1122> kai <2532> epistantev <2186> (5631) sunhrpasan <4884> (5656) auton <846> kai <2532> hgagon <71> (5627) eiv <1519> to <3588> sunedrion <4892>

6:13 esthsan <2476> (5627) te <5037> marturav <3144> qeudeiv <5571> legontav <3004> (5723) o <3588> anyrwpov <444> outov <3778> ou <3756> pauetai <3973> (5731) lalwn <2980> (5723) rhmata <4487> kata <2596> tou <3588> topou <5117> tou <3588> agiou <40> [toutou] <5127> kai <2532> tou <3588> nomou <3551>

6:14 akhkoamen <191> (5754) gar <1063> autou <846> legontov <3004> (5723) oti <3754> ihsouv <2424> o <3588> nazwraiov <3480> outov <3778> katalusei <2647> (5692) ton <3588> topon <5117> touton <5126> kai <2532> allaxei <236> (5692) ta <3588> eyh <1485> a <3739> paredwken <3860> (5656) hmin <2254> mwushv <3475>

6:15 kai <2532> atenisantev <816> (5660) eiv <1519> auton <846> pantev <3956> oi <3588> kayezomenoi <2516> (5740) en <1722> tw <3588> sunedriw <4892> eidon <1492> (5627) to <3588> proswpon <4383> autou <846> wsei <5616> proswpon <4383> aggelou <32>TIP #19: Use the Study Dictionary to learn and to research all aspects of 20,000+ terms/words. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org