NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 6:1-7

6:1 en <1722> de <1161> taiv <3588> hmeraiv <2250> tautaiv <3778> plhyunontwn <4129> (5723) twn <3588> mayhtwn <3101> egeneto <1096> (5633) goggusmov <1112> twn <3588> ellhnistwn <1675> prov <4314> touv <3588> ebraiouv <1445> oti <3754> pareyewrounto <3865> (5712) en <1722> th <3588> diakonia <1248> th <3588> kayhmerinh <2522> ai <3588> chrai <5503> autwn <846>

6:2 proskalesamenoi <4341> (5666) de <1161> oi <3588> dwdeka <1427> to <3588> plhyov <4128> twn <3588> mayhtwn <3101> eipan <3004> (5627) ouk <3756> areston <701> estin <1510> (5748) hmav <2248> kataleiqantav <2641> (5660) ton <3588> logon <3056> tou <3588> yeou <2316> diakonein <1247> (5721) trapezaiv <5132>

6:3 episkeqasye <1980> (5663) de <1161> adelfoi <80> andrav <435> ex <1537> umwn <5216> marturoumenouv <3140> (5746) epta <2033> plhreiv <4134> pneumatov <4151> kai <2532> sofiav <4678> ouv <3739> katasthsomen <2525> (5692) epi <1909> thv <3588> creiav <5532> tauthv <3778>

6:4 hmeiv <2249> de <1161> th <3588> proseuch <4335> kai <2532> th <3588> diakonia <1248> tou <3588> logou <3056> proskarterhsomen <4342> (5692)

6:5 kai <2532> hresen <700> (5656) o <3588> logov <3056> enwpion <1799> pantov <3956> tou <3588> plhyouv <4128> kai <2532> exelexanto <1586> (5668) stefanon <4736> andra <435> plhrh <4134> pistewv <4102> kai <2532> pneumatov <4151> agiou <40> kai <2532> filippon <5376> kai <2532> procoron <4402> kai <2532> nikanora <3527> kai <2532> timwna <5096> kai <2532> parmenan <3937> kai <2532> nikolaon <3532> proshluton <4339> antiocea <491>

6:6 ouv <3739> esthsan <2476> (5627) enwpion <1799> twn <3588> apostolwn <652> kai <2532> proseuxamenoi <4336> (5666) epeyhkan <2007> (5656) autoiv <846> tav <3588> ceirav <5495>

6:7 kai <2532> o <3588> logov <3056> tou <3588> yeou <2316> huxanen <837> (5707) kai <2532> eplhyuneto <4129> (5712) o <3588> ariymov <706> twn <3588> mayhtwn <3101> en <1722> ierousalhm <2419> sfodra <4970> poluv <4183> te <5037> oclov <3793> twn <3588> ierewn <2409> uphkouon <5219> (5707) th <3588> pistei <4102>TIP #15: To dig deeper, please read related articles at bible.org (via Articles Tab). [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org